close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • E-KONSULAT

 • Podstawowe dokumenty niezbędne do otrzymania wizy Schengen:

   

  • Formularz wniosku wizowego wypełniony łacińskimi literami (w języku polskim lub  angielskim). Rejestracji i wypełnienia wniosku wizowego należy dokonać poprzez elektroniczny system obsługi klienta pod adresem: http://www.e-konsulat.gov.pl/

  (Wnioski niezarejestrowane poprzez http://www.e-konsulat.gov.pl/ nie będą rozpatrywane). Za nieletniego składa podpisany wniosek wizowy rodzic lub opiekun prawny. Oznacza to, iż za nieletniego wpisanego do paszportu rodzica lub opiekuna prawnego składa się oddzielny wniosek wizowy i otrzymuje oddzielną wizę do paszportu rodzica lub opiekuna prawnego.

   

  • Kolorowe zdjęcie 3,5 x 4,5 cm, ostre, czyste i kontrastowe, wydrukowane na papierze wysokiej jakości na białym tle, nie starsze niż 6 miesięcy i umożliwiające identyfikację osoby aplikującej, zrobione na wprost, pokazujące wyraźnie oczy i twarz z obu stron od wierzchołka głowy do górnej części barków tak, aby twarz zajmowała 70-80% zdjęcia, przedstawiające osobę bez nakrycia głowy, patrzącą na wprost, z zamkniętymi ustami, twarz nie może być przesłonięta włosami. W przypadku osób noszących okulary, zdjęcie powinno spełniać poniższe kryteria: szkła nieprzyciemniane, ramka nie może zasłaniać żadnej części oka, nie mogą pojawiać się jakiekolwiek refleksy świetlne.
  • Paszport oraz kopia pierwszej strony paszportu. Paszport powinien zawierać podpis i być ważny minimum 3 miesiące po ukończeniu terminu ważności wizy. Ważność paszportu nie może przekraczać 10 lat. Paszporty przedłużone nie będą przyjmowane. Paszport zagraniczny powinien zawierać co najmniej 2 puste strony (przeznaczone na wizy). Paszporty przyjmowane są bez dodatkowych obwolut np. plastikowych, skórzanych. Należy dołączyć kopie stron paszportu z poprzednimi wizami Schengen.
  • Dokumenty potwierdzające posiadanie środków finansowych, którymi dysponuje wnioskodawca w celu pokrycia kosztów podróży, np.: wyciąg z rachunku bankowego za okres ostatnich 3-6 miesięcy, podpisane czeki podróżne, karty kredytowe (poświadczenie bankowe o posiadaniu środków na karcie), zaświadczenie z pracy z podaniem stanowiska oraz wysokości pensji za okres ostatnich 6 miesięcy,
  • ubezpieczenie zdrowotne z pokryciem minimum € 30 000 ważne we wszystkich państwach Unii Europejskiej (kserokopia). W przypadku ubiegania się o wizę jednokrotną - polisa powinna pokrywać cały okres ważności wizy oraz wszystkie zaplanowane dni pobytu. W przypadku ubiegania się o wizę wielokrotną - polisa powinna pokrywać termin pierwszego wjazdu. Zalecamy aby przy składaniu wniosku w celu otrzymania wizy jednokrotnej lub dwukrotnej termin ważności polisy ubezpieczeniowej obejmował dodatkowe 15 dni.
  • Oryginał zaświadczenia z miejsca pracy wraz z kopią książeczki pracy:
  • Kopia rezerwacji biletu.

  - Dla pracowników: zaświadczenie z miejsca pracy na blankiecie firmowym zawierającym dane organizacji, z podaniem stanowiska, stażu pracy oraz wysokości pensji miesięcznej, dochody za pół roku.

   

  -  Dla przedsiębiorców: kopia rejestracji spółki w miejscowych organach

   

  -  Dla studentów: zaświadczenie z uczelni, w przypadku podróży odbywającej się w roku akademickim.

   

  -  Dla emerytów - legitymacja emerytalna (kopia).

   

  Jeśli wnioskodawca jest osobą niepełnoletnią i podróżuje sam lub z jednym z rodziców wymagana jest zgoda drugiego rodzica lub opiekuna (oryginał). W przypadku, kiedy otrzymanie zgody jest niemożliwe - dokumenty wyjaśniające przyczynę braku zgody (zaświadczenie samotnego rodzica lub inne dokumenty). Kopia paszportów rodziców lub opiekuna oraz kopie ważnych wiz w przypadku wspólnej podróży.

   

  • Opłata konsularna za rozpatrzenie wniosku wizowego wynosi 300 AED.

  Osoby, które nie są obywatelami Zjednoczonych Emiratów Arabskich, powinny dodatkowo przedstawić/ posiadać wizę rezydencką (uprawniającą do powrotu na terytorium ZEA).

   

  Dodatkowe wymagania:

   

  A) dla członków delegacji oficjalnych,

   

  • Oryginał pisma lub nota od władz emirackich, potwierdzająca, że wnioskodawca jest członkiem delegacji, która na zaproszenie przez stronę polską, bierze udział w odpowiednich przedsięwzięciach.

   B) dla przedsiębiorców i przedstawicieli struktur biznesowych,

   

  • Oryginał zaproszenia na określony termin i okres pobytu od osoby prawnej lub firmy, biura, filii danej osoby prawnej lub firmy; urzędu państwa albo miejscowego organu władzy państwa UE; komitetu organizującego targi, konferencje, sympozjum, które odbędą się na terytorium RP *

  * Zaproszenie  -  oryginał powinno zawierać następujące informacje:

   

      -  w przypadku, gdy strona zapraszająca jest osobą prawną, spółką lub biurem albo oddziałem takiej  osoby prawnej lub spółki z siedzibą na terytorium RP lub innego państwa członkowskiego - pełną  nazwę i adres oraz numer rejestracyjny w formie wymaganej przez prawo krajowe RP lub innego państwa członkowskiego, 

        

  C) dla osób, które biorą udział w naukowych, kulturalnych przedsięwzięciach, a także w uniwersyteckich i innych programach wymiany,

   

  • Oryginał zaproszenia od organizatorów odpowiednich przedsięwzięć (z wykazem uczestników, informacją dot. czasu trwania programu i strony, która ponosi wydatki związane z wyjazdem).
  • Potwierdzenie od pracodawcy lub dokument potwierdzający przynależność do naukowej, kulturalnej organizacji, która jest uczestnikiem odpowiedniego programu.

  D) dla uczniów, studentów, uczestników studiów podyplomowych i wykładowców,

   

  • Oryginał dokumentu lub zaświadczenie o przyjęciu na uniwersytet, college albo do szkoły, a także zaświadczenie o odbywaniu kursu (z informacją o rodzaju, czasie trwania nauki i osobie, pokrywającej wszystkie koszty).

  E) dla uczestników międzynarodowych zawodów sportowych oraz osób, im towarzyszącym,

   

  ●  Oryginał pisma od organizacji, która zaprasza: (z podaną datą, nazwą i czasem trwania turnieju, nazwą klubu/drużyny, która jest zaproszona do udziału  w zawodach, listą uczestników z podaną datą  urodzenia i zajmowanego stanowiska).

   

  • Dokument, potwierdzający fakt, że wnioskodawca jest sportowcem i członkiem organizacji sportowej.
  • Potwierdzenie opłaty podróży, zakwaterowania lub pismo od organizacji zapraszającej, gwarantującej pokrycie wszystkich kosztów.

   F) dla osób udających się w odwiedziny do RP,

   

  • Oryginał i kopia zaproszenia zarejestrowanego w Urzędzie Wojewódzkim
  • W przypadku braku pokrewieństwa z osobą zapraszającą, dodatkowo pisemny wniosek osoby przyjmującej.

  Pisemny wniosek powinien zawierać następujące informacje:


  - nazwisko i imiona, adres i numer telefonu osoby zapraszającej,
  - nazwisko i imiona, adres, datę urodzenia i numer paszportu osoby zapraszanej,
  - termin i miejsce podróży,
  - W przypadku, jeśli strony nie są spokrewnione, wymagane jest złożenie wyjaśnienia gdzie i kiedy strony się spotykały. 
  - informacja o osobie pokrywającej koszty podróży.

   

  G) w celu leczenia,

   

  • Oryginał dokumentu od placówki medycznej z potwierdzeniem konieczności świadczenia usługi medycznej w danej placówce medycznej oraz informacją dot. okresu leczenia i ew. kosztów leczenia.
  • Potwierdzenie posiadania środków finansowych na pokrycie kosztów leczenia i zamieszkania.

  H) dla turystów

   

  ●  Wyjazdy zorganizowane przez firmy turystyczne: Voucher lub pismo od polskiej firmy turystycznej potwierdzające  rezerwację hotelową, które musi zawierać następujące informacje: termin rezerwacji, nazwiska i imiona osób, których dotyczy, adres i telefon hotelu, informację o wysokości dokonanej  opłaty. Rezerwacja hotelowa musi być w części  bądź w całości  opłacona  lub na internetowej rezerwacji będzie podana informacja o płatności kartą kredytową.

   

  ● Dla turystów indywidualnych: Rezerwacja hotelowa musi być w części  bądź w całości opłacona  lub na internetowej rezerwacji będzie podana informacja o płatności kartą kredytową. Plan wycieczki turystycznej.

   

  I) dla wiz tranzytowych

   

  • Oryginał wraz z kopią ważnej wizy państwa docelowego
  • W przypadku braku konieczności posiadania wizy do państwa docelowego - dokument potwierdzający cel podróży

  Z reguły wyżej wymienione dokumenty są wystarczające do wydania wizy  jednak konsul może zażądać dodatkowych dokumentów.

  Ambasada RP w Abu Zabi  ma prawo zaprosić wnioskodawcę na rozmowę.

   

  Przedłożenie podrobionych dokumentów oraz udzielenie jawnie fałszywej informacji może spowodować zakaz wjazdu do państw układu Schengen.

   

  Dokumenty niezbędne do otrzymania wizy należy składać nie wcześniej niż 3 miesiące przed zaplanowaną podróżą.

  Nie można posiadać równocześnie  dwóch ważnych wiz Schengen.

   

  Czas rozpatrzenia wniosków wizowych

   

  W przypadku rejestracji i wypełnienia wniosku wizowego w systemie internetowej obsługi klienta http://www.e-konsulat.gov.pl/ decyzja o wydaniu wizy wydawana jest w ciągu 10-12 dni roboczych. W razie konieczności szczegółowego sprawdzenia dokumentów rozpatrzenie wniosku może zostać przedłużone do 30 dni. W pilnych przypadkach po spełnieniu dodatkowych wymogów, decyzja może być podjęta w ciągu 5-7 dni roboczych lub wcześniej przed planowanym wyjazdem pod warunkiem dokonania rejestracji i wypełnienia wniosku wizowego poprzez system internetowy „e-konsulat" http://www.e-konsulat.gov.pl/

   

  Posiadanie wizy nie gwarantuje wjazdu na terytorium Schengen.

  O wjeździe każdorazowo decyduje Straż Graniczna.

   

  Aby otrzymać wizę narodową typu „D" uprawniającą do pobytu na terenie RP powyżej 90 dni należy złożyć wniosek, w okresie nie mniejszym niż 10 dni przed zaplanowaną podróżą.

   

  Podstawowe dokumenty niezbędne do otrzymania wizy narodowej:

   

  • Formularz wniosku wizowego wypełniony łacińskimi literami (w języku polskim lub angielskim). Rejestracji i wypełnienia wniosku wizowego należy dokonać poprzez http://www.e-konsulat.gov.pl/

  (wnioski nie zarejestrowane poprzez http://www.e-konsulat.gov.pl/ nie będą rozpatrywane). Za nieletniego składa podpisany wniosek wizowy rodzic lub opiekun prawny. Oznacza to, iż za nieletniego wpisanego do paszportu rodzica lub opiekuna prawnego składa się oddzielny wniosek wizowy i otrzymuje oddzielną wizę do paszportu rodzica lub opiekuna prawnego.

   

  • Kolorowe zdjęcie 3,5 x 4,5 cm, ostre, czyste i kontrastowe, wydrukowane na papierze wysokiej jakości na białym tle, nie starsze niż 6 miesięcy i umożliwiające identyfikację osoby aplikującej, zrobione na wprost, pokazujące wyraźnie oczy i twarz z obu stron od wierzchołka głowy do górnej części barków tak, aby twarz zajmowała 70-80% zdjęcia, przedstawiające osobę bez nakrycia głowy, patrzącą na wprost, z zamkniętymi ustami, twarz nie może być przesłonięta włosami. W przypadku osób noszących okulary, zdjęcie powinno spełniać poniższe kryteria: szkła nieprzyciemniane, ramka nie może zasłaniać żadnej części oka, nie mogą pojawiać się jakiekolwiek refleksy świetlne.
  • Paszport oraz kopia pierwszej strony paszportu. Paszport powinien zawierać podpis i być ważny minimum 3 miesiące po ukończeniu terminu ważności wizy. Ważność paszportu nie może przekraczać 10 lat. Paszporty przedłużone nie będą przyjmowane. Paszport zagraniczny powinien zawierać co najmniej 2 puste strony (przeznaczone na wizy). Paszporty przyjmowane są bez dodatkowych obwolut np. plastikowych, skórzanych. Należy dołączyć kopie stron paszportu z poprzednimi wizami Schengen.
  • Dokumenty potwierdzające posiadanie środków finansowych, którymi dysponuje wnioskodawca w celu pokrycia kosztów podróży, np.: wyciąg z rachunku bankowego za okres ostatnich 3-6 miesięcy, podpisane czeki podróżne, karty kredytowe (poświadczenie bankowe o posiadaniu środków na karcie), zaświadczenie z pracy z podaniem stanowiska oraz wysokości pensji za okres ostatnich 6 miesięcy,
  • ubezpieczenie zdrowotne z pokryciem minimum € 30 000 ważne we wszystkich państwach Unii Europejskiej (kserokopia). W przypadku ubiegania się o wizę jednokrotną - polisa powinna pokrywać cały okres ważności wizy oraz wszystkie zaplanowane dni pobytu. W przypadku ubiegania się o wizę wielokrotną - polisa powinna pokrywać termin pierwszego wjazdu. Zalecamy aby przy składaniu wniosku w celu otrzymania wizy jednokrotnej lub dwukrotnej termin ważności polisy ubezpieczeniowej obejmował dodatkowe 15 dni.
  • Oryginał zaświadczenia z miejsca pracy wraz z kopią książeczki pracy:
  • Kopia rezerwacji biletu.
  • Jeśli wnioskodawca jest osobą niepełnoletnią i podróżuje sam lub z jednym z rodziców wymagana jest zgoda drugiego rodzica lub opiekuna (oryginał). W przypadku, kiedy otrzymanie zgody jest niemożliwe - dokumenty wyjaśniające przyczynę braku zgody (zaświadczenie samotnego rodzica lub inne dokumenty). Kopia paszportów rodziców lub opiekuna oraz kopie ważnych wiz w przypadku wspólnej podróży.

  Opłata konsularna za rozpatrzenie wniosku wizowego wynosi 240 AED.

   

  Czas rozpatrzenia wniosków wizowych

   

  W przypadku rejestracji i wypełnienia wniosku wizowego w systemie internetowej obsługi klienta http://www.e-konsulat.gov.pl/ decyzja o wydaniu wizy wydawana jest w ciągu 10-12 dni roboczych. W razie konieczności szczegółowego sprawdzenia dokumentów rozpatrzenie wniosku może zostać przedłużone do 30 dni. W pilnych przypadkach po spełnieniu dodatkowych wymogów, decyzja może być podjęta w ciągu 5-7 dni roboczych lub wcześniej przed planowanym wyjazdem pod warunkiem dokonania rejestracji i wypełnienia wniosku wizowego poprzez system internetowy „e-konsulat".

  http://www.e-konsulat.gov.pl/

   

  Posiadanie wizy nie gwarantuje wjazdu na terytorium RP.

  O wjeździe każdorazowo decyduje Straż Graniczna.

   

  Informujemy, iż zgodnie z Rozporządzeniem UE NR 265/2010 Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającym Konwencję Wykonawczą Schengen oraz Rozporządzeniem (WE) Nr 562/2006 w zakresie dotyczącym przepływu osób posiadających wizy długoterminowe:

   

  ● Wszystkie wizy D upoważniają do poruszania się po strefie Schengen przez trzy miesiące w każdym okresie sześciu miesięcy - analogicznie do tytułów  pobytowych.

  ● Państwa Członkowskie mogą wydawać wizy D maksymalnie z rocznym okresem ważności. Wizy D wydane przed 5 kwietnia 2010 r. na dłuższy okres ważności powinny być zamienione na zezwolenia na pobyt w ciągu roku od 5  kwietnia 2010 r.

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: